Kewangan Kami

Kewangan Khazanah disediakan mengikut peruntukan Akta Syarikat 2016, dan mematuhi Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (“MFRS”), yang mematuhi Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa yang dikeluarkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Antarabangsa (“IASB”).

Kewangan ini diperoleh daripada Penyata Kewangan Proforma Khazanah, yang merujuk kepada penyatuan penyata kewangan Khazanah (Syarikat) yang disatukan dan Syarikat Bertujuan Khas (SPV). SPV ini ialah anak syarikat milik penuh Khazanah, yang ditubuhkan untuk melaksanakan pelaburan secara aktif atau sebagai syarikat pendanaan bagi Khazanah.

Keuntungan/Kerugian daripada Operasi (RM Juta)

Lindungan RAV*

2023

2022

2.7x

2021

2.8x

2020

2.9x

2019

3.0x

2018

2.4x

2017

3.1x

*RAV berbanding jumlah hutang

Dividen kepada pemegang saham (RM juta)

Pihak yang menguasai dan pemegang saham utama Khazanah adalah Kementerian Kewangan (“MOF”), sebuah badan yang ditubuhkan bawah Akta Menteri Kewangan (Diperbadankan) 1957

Tahun ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23
Biasa 30 30 100 1,000 100 100 500 500 650 650 650 650 650 700 1,000 1,000 2,000 2,000 500 1,000
Khas - - - - - - - 2,500 350 - 250 400 - 300 500 - - - - -
Jumlah 30 30 100 1,000 100 100 500 3,000 1,000 650 900 1,050 650 1,000 1,500 1,000 2,000 2,000 500 1,000

Laporan Khazanah

Penyata
Kewangan Penuh

Ulasan
Tahunan Khazanah