Kewangan Kami

Kewangan Khazanah disediakan mengikut peruntukan Akta Syarikat 2016, dan mematuhi Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (“MFRS”), yang mematuhi Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa yang dikeluarkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Antarabangsa (“IASB”).

Kewangan ini diperoleh daripada Penyata Kewangan Proforma Khazanah, yang merujuk kepada penyatuan penyata kewangan Khazanah (Syarikat) yang disatukan dan Syarikat Bertujuan Khas (SPV). SPV ini ialah anak syarikat milik penuh Khazanah, yang ditubuhkan untuk melaksanakan pelaburan secara aktif atau sebagai syarikat pendanaan bagi Khazanah.

Keuntungan/Kerugian daripada Operasi (RM Juta)

Hutang (RM Juta)

2020 2019 2018 2017 2016
Bon Jaminan Kerajaan Khazanah 9,878 10,639 12,626 14,013 14,373
Bon dan nota lain 26,245 24,997 23,015 19,449 17,253
Pinjaman bertempoh 3,352 2,500 5,067 5,022 5,286
Sukuk boleh tukar 3,135 3,133 2,899 4,622 4,826
Kemudahan kredit pusingan 456 4,500 11,628 6,766 7,525
Jumlah 43,066 45,769 55,235 49,872 49,263

Lindungan RAV*

2020

2019

3.0x

2018

2.4x

2017

3.1x

2016

2.9x

*RAV berbanding jumlah hutang

Dividen kepada pemegang saham (RM juta)

Pihak yang menguasai dan pemegang saham utama Khazanah adalah Kementerian Kewangan (“MOF”), sebuah badan yang ditubuhkan bawah Akta Menteri Kewangan (Diperbadankan) 1957

Tahun ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20
Biasa 30 30 100 1,000 100 100 500 500 650 650 650 650 650 700 1,000 1,000 1,000
Khas - - - - - - - 2,500 350 - 250 400 - 300 500 - 1,000
Jumlah 30 30 100 1,000 100 100 500 3,000 1,000 650 900 1,050 650 1,000 1,500 1,000 2,000

Laporan Khazanah

Penyata
Kewangan Penuh

Ulasan
Tahunan Khazanah