Terma & Syarat

A. Terma dan Syarat Am
 1. Terma dan syarat ini, bersama-sama dengan Dasar Privasi kami (secara kolektif “Perjanjian”) menetapkan terma dan syarat am penyertaan anda dalam Peraduan Terokai Khazanah Malaysia (Discover Malaysia’s National Treasures) 2024 (“TKM”). Dengan menggunakan laman sesawang ini dan mengambil bahagian dalam TKM, anda bersetuju untuk menerima terma dan syarat di bawah Perjanjian dan Perjanjian itu akan membentuk perjanjian yang mengikat secara sah antara anda (“anda” atau “pihak anda”) dan Khazanah Nasional Berhad (“Khazanah”, “kami” atau “pihak kami“). Anda hendaklah menjamin dan menyatakan bahawa penyertaan anda dalam TKM adalah sah di sisi undang-undang dan Khazanah tidak akan bertanggungjawab untuk membuat sebarang representasi, nyata atau tersirat, tentang kesahihan penyertaan anda.
 2. Kelayakan:
  1. TKM terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas, kecuali kakitangan Khazanah dan ahli keluarga terdekat.
  2. Anda mesti mengikuti akaun Instagram rasmi Khazanah untuk melayakkan penyertaan.
  3. Anda hanya akan mengambil bahagian dalam TKM dalam kapasiti dan identiti individu anda sendiri. Penyertaan dalam TKM bagi pihak individu lain adalah dilarang.
 3. Kategori: Terdapat tiga (3) kategori untuk TKM:
  1. Khazanah Budaya: Makanan, seni, tarian, muzik, kraf tradisional, perayaan, dsb.
  2. Khazanah Semula Jadi: Landskap indah, biodiversiti, inisiatif alam sekitar.
  3. Khazanah Bersejarah: Mercu tanda penting, tapak bersejarah, artifak.
 4. Penunjuk garis masa: STertakluk kepada budi bicara Khazanah, penunjuk garis masa TKM adalah seperti berikut:
  Acara Tarikh
  Tarikh Mula 12 Mei  2024, atau mana-mana tarikh lain yang akan ditentukan oleh Khazanah
  Tempohan Hantaran 6 minggu dari Tarikh Mula 
  Tempoh Penilaian 1-2 minggu dari selepas Tempoh Penyerahan berakhir 
  Pengumuman Pemenang 8 Julai 2024, atau mana-mana tarikh lain yang akan ditentukan oleh Khazanah/td>
  Penyerahan yang diterima selepas berakhirnya Tempoh Penyerahan tidak akan diterima untuk dinilai dan akan dianggap tidak layak untuk menyertai TKM. Para pemenang TKM akan diumumkan pada 5 Julai 2024, atau mana-mana tarikh lain yang akan ditentukan oleh Khazanah.
  Garis masa yang diberikan di atas hanyalah anggaran dan Khazanah mempunyai kuasa tunggal dan mutlak untuk meminda dan mengubah suai mana-mana bahagian tanpa notis kepada anda.
B. ARAHAN PENYERTAAN
 1. Cara Hantaran:
  1. Penghantaran untuk TKM hendaklah dibuat dalam format video yang dimuat naik dan disiarkan pada profil Instagram anda yang dapat ditonton oleh umum (“Entri“, “Entri-Entri” atau “Penyertaan”).
  2. Setiap peserta boleh menghantar hanya satu Penyertaan untuk setiap kategori seperti yang disenaraikan di perenggan 3 di atas.
  3. Anda mesti memastikan bahawa profil Instagram yang digunakan untuk penghantaran Entri adalah milik anda sepenuhnya dan tersedia untuk ditonton oleh umum. Anda harus memastikan bahawa profil Instagram anda kekal boleh dilihat oleh umum sepanjang tempoh TKM.
  4. Tajuk video yang disiarkan sebagai hantaran mesti mengandungi hashtag #TerokaiKhazanahMalaysia.
  5. Video yang disiarkan sebagai hantaran mesti mengandungi tiga (3) hashtag berikut:
   (i) #TerokaiKhazanahMalaysia;
   (ii) #KisahKitaDariLensa, dan
   (iii) #30tahunMemajukanMY atau #30yearsAdvancingMY.
  6. Video yang disiarkan sebagai hantaran mesti menyebut (mention) dan menandai (tag) akaun Instagram rasmi Khazanah: @khazanahnasional.
 2. Syarat Video:
  1. Tempoh video yang dihantar mesti berdurasi sekurang-kurangnya 60 saat, tetapi tidak lebih daripada 90 saat..
  2. Video yang dihantar menggunakan Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris sahaja dan mempunyai sari kata dalam mana-mana bahasa, jika perlu atau dikehendaki.
  3. Anda harus membentangkan dan menerangkan secara kreatif khazanah negara yang telah anda temui, tertakluk kepada keperluan video ini.
  4. Anda mesti memastikan bahawa video dan kapsyen yang diserahkan (i) tidak mengandungi dan menyentuh bidang atau subjek yang bersifat sensitif seperti agama, bangsa, budaya dan jantina dan (ii) mestilah tidak menghina atau menyinggung perasaan orang lain.
C. JANJI PESERTA
 1. Dengan menyertai TKM, termasuk dengan menghantar Penyertaan anda mengikut cara yang dinyatakan di atas, anda dengan ini menjamin bahawa mana-mana dan semua maklumat yang dikemukakan oleh anda adalah benar, terkini dan lengkap, dan Khazanah berhak untuk membatalkan kelayakan anda jika anda memberikan sebarang data atau maklumat palsu.
 2. Harta Intelek: Para peserta, sebagai pencipta asal Penyertaan, akan mengekalkan pemilikan lengkap Penyertaan. Walau apa pun yang tertera di atas, kandungan yang digunakan dalam TKM oleh Khazanah, termasuk tanpa had, teks, karya seni, grafik teknologi, foto, bunyi, video, ciri interaktif, perkhidmatan dan sebarang keluaran (output) daripadanya yang terdapat dalam laman sesawang ini, platform media sosial Khazanah dan seluruh bahan TKM (secara kolektif, “Kandungan Khazanah”) serta semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, grafik, logo dan tanda yang digunakan dalam TKM (“Tanda Khazanah”) dimiliki oleh Khazanah (Kandungan Khazanah dan Tanda Khazanah secara kolektif dirujuk kepada sebagai (“IP Khazanah”). Untuk mengelakkan keraguan, Khazanah akan mengekalkan pemilikan IP Khazanah tersebut yang membentuk sebahagian daripada Penyertaan, sekiranya ada. Perjanjian ini tidak memindahkan kepada anda sebarang harta intelek yang dimiliki oleh Khazanah, dan semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada IP Khazanah tersebut akan kekal sepenuhnya dengan Khazanah dan/atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan, di mana yang berkenaan. Tiada maklumat yang diterbitkan berkaitan TKM oleh Khazanah boleh ditafsirkan sebagai pemberian lesen ke atas IP Khazanah dan kebenaran bertulis daripada Khazanah perlu diperolehi jika anda berhasrat menggunakan IP Khazanah. Penggunaan tanpa kebenaran IP Khazanah adalah dilarang sama sekali. Anda juga mengakui bahawa kesemua IP Khazanah adalah karya kolektif dari segi hak cipta atau tanda dagangan di bawah undang-undang dan perjanjian harta intelek yang berkenaan.
 3. Selanjutnya, anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang Penyertaan yang anda hantar dan semua maklumat (termasuk data peribadi anda) boleh digunakan oleh Khazanah untuk: (i) mempromosikan TKM dan memaparkan Penyertaan pada platform media sosial, laman web atau mana-mana bentuk media lain milik Khazanah bagi tujuan aktiviti pengiklanan dan pemasaran, promosi, penerbitan dan/atau pengumuman yang berkaitan dengan TKM atau sebaliknya, (ii) menyunting, memotong atau mensaiz semula Entri, (iii) penggunaan dalamannya atau (iv) tujuan lain yang dianggap sesuai oleh Khazanah.
 4. Anda dengan ini memberikan Khazanah lesen bukan eksklusif, kekal dan tidak boleh ditarik balik dalam setiap Entri untuk kegunaan yang diterangkan di atas.
 5. Anda memberi jaminan kepada Khazanah bahawa, kecuali IP Khazanah yang mungkin menjadi sebahagian daripada Penyertaan, anda memiliki semua harta intelek yang terkandung dalam Penyertaan anda yang dihantar atau bakal dihantar kepada Khazanah untuk tujuan TKM, dan sebarang penggunaan sebarang maklumat dan idea dalam Entri anda (sama ada digunakan oleh Khazanah atau anda) tidak akan melanggar hak harta intelek, hak cipta atau hak undang-undang lain mana-mana pihak ketiga.
 6. Tatakelakuan Peserta TKM:: Menurut Perjanjian ini, anda juga bersetuju untuk tidak:-
  1. menggunakan mana-mana bahagian Kandungan dan Tanda tanpa kebenaran bertulis atau persetujuan kami terlebih dahulu, termasuk untuk kegunaan komersial dan bukan persendirian;
  2. menggunakan dan membuat rujukan kepada Kandungan dan Tanda, yang termasuk nama, logo, tanda dagangan atau harta intelek lain milik Khazanah atau mana-mana terbitan yang serupa; dalam apa jua bahan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu;
  3. menggunakan, mencipta karya terbitan, memindahkan (dengan jualan, jualan semula, lesen, sublesen, muat turun atau sebaliknya), menyalin, memuat naik, menyiarkan, menerbitkan, menyesuaikan, mengubah suai, tangkapan skrin, mengeluarkan semula, memaparkan, mendedahkan, mengedar atau mengedarkan Kandungan atau Tanda dalam apa jua cara, tanpa kebenaran bertulis atau persetujuan kami terlebih dahulu;
  4. menggunakan sebarang kandungan dalam TKM atau menyalin sebarang maklumat atau logo yang digunakan untuk tujuan meniru rupa dan gaya TKM;
  5. menggunakan TKM untuk menjalankan aktiviti penipuan atau menyalahi undang-undang;
  6. menggunakan TKM untuk mengumpul atau mendapatkan maklumat, termasuk maklumat tentang peserta lain tanpa had;
  7. melibatkan diri dalam sebarang aktiviti yang akan menyekat atau menghalang peserta lain daripada menyertai TKM secara aman termasuk tetapi tidak terhad kepada melakukan sebarang perbuatan yang boleh mengganggu TKM;
  8. melibatkan diri dalam sebarang aktiviti yang tidak beretika atau mengganggu TKM dan peserta lain yang menyertai TKM termasuk sebarang aktiviti yang menyalahguna, mengancam atau mengganggu mana-mana peserta lain yang menyertai TKM, seperti yang ditentukan oleh kami;
  9. pencarian terbalik/songsang, penjejakan atau pencarian bagi mengesan sebarang maklumat mengenai mana-mana peserta lain dalam TKM, atau mengeksploitasi TKM dalam apa-apa cara di mana tujuannya adalah untuk mendedahkan sebarang maklumat, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat peribadi peserta lain tanpa persetujuan mereka;
  10. menggunakan sebarang peranti, perisian atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu TKM atau mana-mana peserta TKM yang lain; dan
  11. meminta mana-mana pihak ketiga untuk melanggar dan tidak patuh kepada mana-mana dan semua undang-undang dan peraturan yang terpakai.
 7. Hak Khazanah: Khazanah berhak untuk melaksanakan perkara berikut mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa perlu memberikan sebarang sebab atau notis awal kepada anda:-
  1. menerima atau menolak hantaran atau Penyertaan anda mengikut syarat kelayakan TKM;
  2. membatalkan hantaran atau Penyertaan anda mengikut budi bicara mutlaknya;
  3. menerbitkan, mengedit, atau menggunakan tanda dagangan, logo, data, video dan/atau gambar anda dalam bahan publisiti TKM tanpa sebarang notis awal kepada anda;
  4. memberi pampasan kepada pemenang dengan hadiah lain yang sama nilainya tanpa perlu memberikan sebarang sebab dan tanpa sebarang notis awal kepada anda;
  5. mengikut budi bicara mutlaknya, mengubah suai, menggantung atau memberhentikan TKM, buat sementara atau kekal, atau boleh menarik balik penyertaan anda dalam TKM atas sebarang sebab, dengan atau tanpa notis kepada anda dan tanpa liabiliti kepada anda atau mana-mana pihak ketiga;
  6. .mendedahkan apa-apa maklumat yang kami ada tentang anda (termasuk identiti anda) jika kami menentukan bahawa pendedahan tersebut perlu berkaitan dengan sebarang penyiasatan atau aduan mengenai TKM, atau untuk mengenal pasti, menghubungi atau membawa tindakan undang-undang terhadap seseorang yang mungkin menyebabkan kecederaan atau gangguan terhadap (sama ada secara sengaja atau tidak sengaja) hak atau harta Khazanah, atau hak peserta lain dalam TKM dan dalam hal ini, Khazanah berhak pada setiap masa untuk mendedahkan sebarang maklumat yang Khazanah anggap perlu untuk mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses undang-undang atau permintaan kerajaan dan apabila Khazanah menentukan bahawa undang-undang yang terpakai memerlukan atau membenarkan pendedahan tersebut, termasuk bertukar maklumat dengan syarikat dan organisasi lain untuk tujuan perlindungan penipuan; dan
  7. meminda terma dan syarat ini pada bila-bila masa dan tanpa notis kepada anda.
D. PEMILIHAN PEMENANG
 1. Kriteria Penghakiman: Setiap hantaran atau Penyertaan akan dinilai berdasarkan kreativiti, keaslian dan betapa uniknya anda dapat menterjemah dan mempersembahkan tafsiran anda tentang khazanah negara. Karya harus relevan dengan budaya, sejarah Malaysia atau signifikan secara peribadi di samping berpotensi untuk memberi inspirasi dan membangkitkan rasa bangga kepada penonton. Video anda akan dinilai berdasarkan produksi keseluruhan dan harus mengandungi visual dan penceritaan yang berkualiti baik.
 2. Hadiah: Pemenang yang dipilih untuk setiap kategori akan menerima:
  1. 1 x Hadiah Utama: baucar perjalanan bernilai RM5,000.00;
  2. 1 x Naib Johan Pertama: baucar perjalanan bernilai RM3,500.00;
  3. 1 x Naib Johan Kedua: baucar perjalanan bernilai RM1,500.00; dan 
  4. 2 x Hadiah Saguhati: baucar perjalanan bernilai RM500.00.
  Selain itu, Penyertaan yang menang akan dipaparkan secara eksklusif di platform rasmi Khazanah.
 3. Apabila pemenang telah dipilih, peserta terpilih dikehendaki menghantar bahan berikut dalam masa satu (1) minggu:
  1. Video definisi tinggi untuk digunakan untuk tujuan pengumuman dsb; dan
  2. sebarang bahan lain yang mungkin diminta oleh Khazanah.
  Peserta yang dipilih mesti memastikan Penyertaan yang menang kekal disiarkan di Instagram dan tidak dipadamkan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh Pengumuman Pemenang.
 4. Hadiah-hadiah tidak boleh dipindah milik atau diserah hak. Khazanah berhak untuk menggantikan atau mengubah hadiah tanpa memberikan notis atau justifikasi kepada anda. Keputusan pemenang adalah mengikut budi bicara Khazanah. Keputusan Khazanah berhubung dengan semua perkara yang berkaitan dengan TKM adalah muktamad dan tiada surat-menyurat akan dilayan atau diterima.
 5. Semua kos yang berkaitan dengan penebusan dan/atau penggunaan hadiah adalah ditanggung sepenuhnya oleh pemenang terpilih.
E. LAIN-LAIN
 1. Proses pentadbiran:
  1. Sekiranya anda berhasrat untuk menarik balik penyertaan anda dalam TKM, anda hendaklah memaklumkan Khazanah dengan awal secara bertulis melalui e-mel di [email protected] sekurang-kurangnya lima (5) hari bekerja dan anda hendaklah menghentikan serta-merta mana-mana dan semua representasi penyertaan anda dalam TKM.
  2. Khazanah akan cuba memaklumkan peserta tentang Penyertaan yang disenarai pendek melalui e-mel atau akaun Instagram. Khazanah, dalam apa jua keadaan, tidak akan bertanggungjawab dan/atau bertanggungjawab jika mana-mana peserta yang disenarai pendek tidak dapat dihubungi.
 2. Tiada jaminan: Semua maklumat yang diberikan berkaitan dengan TKM oleh Khazanah atau rakan kongsinya adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Khazanah menafikan sebarang dan semua liabiliti untuk perbuatan, ketertinggalan dan kelakuan mana-mana pihak ketiga berkaitan atau berkaitan dengan penyertaan anda dalam TKM. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk penyertaan anda dalam TKM. Remedi tunggal anda terhadap Khazanah kerana tidak berpuas hati dengan TKM atau sebarang kandungan adalah dengan menarik diri daripada penyertaan anda dalam TKM.
 3. Liabiliti: Anda mengakui melalui penggunaan laman web ini dan penyertaan dalam TKM bahawa penyertaan tersebut adalah atas risiko anda sendiri. Khazanah, ahli gabungannya, dan rakan kongsi, pemegang saham, pengarah, pegawai, kakitangan dan ejen-ejen Khazanah (“Pihak Yang Dikecualikan“) tidak bertanggungjawab, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang disebabkan oleh TKM kepada anda. Pihak Yang Dikecualikan tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa jenis ganti rugi, termasuk tanpa had sebarang kerosakan langsung, khas, sampingan, tidak langsung, teladan, punitif atau berbangkit, termasuk kehilangan, keuntungan, sama ada dinasihatkan atau tidak tentang kemungkinan kerosakan tersebut, dan atas apa jua teori liabiliti, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penyertaan anda dalam TKM. Anda juga mengakui bahawa Pihak Yang Dikecualikan tidak bertanggungjawab atas kelakuan memfitnah, menyinggung atau menyalahi undang-undang peserta lain dalam TKM atau pihak ketiga dan risiko kecederaan daripada perkara di atas terletak sepenuhnya pada anda.
 4. Perlindungan / indemniti: Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memastikan Pihak Yang Dikecualikan dilindungi daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, ganti rugi, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran guaman yang berpatutan, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penyertaan anda dalam TKM. Walau apa pun ganti rugi yang diberikan oleh anda, Khazanah berhak untuk mengambil alih pembelaan eksklusif dan kawalan apa-apa perkara yang tertakluk kepada ganti rugi oleh anda di bawah Perjanjian, dan dalam kes sedemikian, anda bersetuju untuk bekerjasama sepenuhnya seperti yang diperlukan secara munasabah dengan pembelaan tersebut dan dalam menggunakan sebarang kaedah pembelaan yang ada.
 5. Undang-undang, Bidang Kuasa dan Pertikaian: TKM dan Perjanjian akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan sebarang pertikaian akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.
 6. Pindaan dan Pengubahsuaian: Kami berhak untuk meminda dan mengubah suai Perjanjian ini, laman sesawang atau mana-mana terma lain yang berkaitan dengan TKM pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami, tanpa notis kepada anda. Versi Perjanjian yang dikemas kini akan berkuat kuasa serta-merta selepas penyiaran Perjanjian yang disemak, melainkan dinyatakan sebaliknya. Penyertaan berterusan anda dalam TKM selepas tarikh kuat kuasa Perjanjian yang disemak akan membentuk persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.
 7. Lain-lain: Jika mana-mana bahagian daripada mana-mana peruntukan Perjanjian adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai, bahagian tersebut akan menjadi tidak berkesan dan hanya setakat menjadi tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, tanpa dalam apa-apa cara menjejaskan Perjanjian yang selebihnya. Tiada kegagalan atau kelewatan oleh Khazanah dalam melaksanakan sepenuhnya apa-apa hak, kuasa atau keistimewaan akan menjadi pengecualian melainkan dinyatakan secara jelas oleh Khazanah secara bertulis, dan jika Khazanah memberikan pengecualian pada satu-satu masa, Khazanah berhak untuk menguatkuasakan sepenuhnya hak, kuasa dan keistimewaannya. pada masa hadapan. Tiada satu pun terma dalam Perjanjian boleh dikuatkuasakan oleh mana-mana individu atau entiti yang bukan merupakan pihak kepada Perjanjian. Tajuk dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan rujukan sahaja dan tidak akan mengehadkan atau sebaliknya menjejaskan maksud di sini.
 8. Berhubung dengan kami: Jika anda mempunyai sebarang soalan, kebimbangan atau aduan mengenai Perjanjian ini, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di [email protected].
 9. Bahasa Yang Diutamakan: Versi bahasa Inggeris Perjanjian ini akan mengawal dalam semua aspek dan akan diguna pakai sekiranya terdapat sebarang percanggahan dengan versi terjemahan, jika ada.